ค่าบริการ


ค่ารักษา (บาท / Baht)


ตรวจช่องปากและเอกซเรย์ทางทันตกรรม (Oral examination and X-ray)
ตรวจฟันทั่วไปและปรึกษาสุขภาพช่องปาก (General oral examination) ฟรี
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย (Impression for study model) 500
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (X-ray: periapical / Bite-wings) 100 (ต่อฟิล์ม / per 1 flim)
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (X-ray: Orthopan / Cephalometric / Postero-anterior) 500 (ต่อฟิล์ม / per 1 flim)
บัตรสมาชิกและค่าบริการ (ConfiDent Club Card / Service and Sterile fee)
บัตรสมาชิก ConfiDent Club (ConfiDent club member card: new member) 200 (ต่อปี / per year)
*ลดค่ารักษา 5% ไม่รวมค่ายา, ค่าเอกซเรย์, งานทันตกรรมจัดฟัน, และงานทันตกรรมรากเทียม
*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
ต่ออายุบัตรสมาชิก ConfiDent Club (ConfiDent club member card: remewal) 100 (ต่อปี / per year)
ค่าปลอดเชื้อ (Sterile fee) 50 (ต่อครั้ง / per visit)
ขูดหินปูน / รักษาโรคเหงือก (Scaling / Periodontal treatment)
ขูดหินปูนและขัดฟันเพื่อป้องกัน / รักษาโรคเหงือกอักเสบ (Full mouth scaling and polishing) 800
กำจัดคราบที่ผิวฟันด้วย Air flow (stain removing by Air flow) 600
ขูดหินปูนและเกลารากฟันเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบ (Rooth planing for treatment of moderate to severe periodontitis) 800-1,200 (ต่อ quadrant)
เกลารากฟัน (Root planing) 300 (ต่อซี่ / per tooth)
ผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อการใส่ฟัน / อุดฟัน (Surgical crown lengthening for restorative work) 3,500 - 4,500
ผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อเพิ่มความสวยงาม (Esthetic crown lengthening) 1,000 - 4,000
ผ่าตัดแก้ไขเนื้อเยื่อยึด (Frenectomy) 2,000 - 3,000 (ต่อครั้ง / per visit)
ผ่าตัดแบ่งรากฟันและผ่าซีกฟัน (Root amputation and hemisection) 3,500 - 4,000
ยึดฟันด้วยเฝือกชั่วคราวเรซินคอมโพสิท (Tooth splint with resin composite) 500 - 1,000 (ต่อตำแหน่ง / per area)
งานบำบัดอาการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเหงือก (Emergency treatment related to periodontal tissue) 200 - 500


ทันตกรรมบูรณะ / ความสวยงาม (Restorative dentistry / Esthetic dentistry)
อุดฟันด้วยอมัลกัมสีเงิน 1 ด้าน ( 1 surface amalgam filling) 500 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยอมัลกัมสีเงิน 2 ด้าน ( 2 surface amalgam filling) 800 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยอมัลกัมสีเงิน 3 ด้านขึ้นไป ( 3 surface or more amalgam filling) 1,200 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยอมัลกัมสีเงิน 4 ด้านขึ้นไป หรือ tip cusp ( 4 surface or more / tip cusp amalgam filling) 1,500 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิท 1 ด้าน ( 1 surface composite filling) 600 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิท 2 ด้าน ( 2 surface composite filling) 900 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิท 3 ด้านขึ้นไป ( 3 surface or more composite filling) 1,200-1,500 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิทและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 600 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง (Diastema closure) 1,500 - 3,500 (ต่อช่อง / per space)
บูรณะเคลือบฟันหน้าด้วยเรซิน (Resin composite veneer, direct technique) 3,000 (ต่อซี่ / per tooth)
บูรณะเคลือบฟันหน้าด้วยพอร์ซเลน ( Porcelain veneer) 10,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ เรซิน 2 ด้าน (Indirect composite inlay / onlay, 2 surfaces) 4,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ เรซิน 3 ด้าน (Indirect composite inlay / onlay, 3 surfaces) 5,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ เรซิน tip cusp (Indirect composite inlay / onlay, tip cusp) 6,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ พอร์ซเลน 2 ด้าน (Porcelain inlay / onlay, 2 sufaces) 8,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ พอร์ซเลน 3 ด้าน (Porcelain inlay / onlay, 3 sufaces) 9,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ พอร์ซเลน tip cusp (Porcelain inlay / onlay, tip cusp) 10,000 - 12,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยง palladium 1-2 surfaces (Inlay / onlay palladium base, 1-2 surfaces) 7,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยง palladium 3 surfaces (Inlay / onlay palladium base, 3 surfaces) 8,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยง palladium tip cusp (Inlay / onlay palladium base, tip cusp) 9,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยงผสมทอง semiprecious 1-2 surfaces (Inlay / onlay semiprecious, 1-2 surfaces) 8,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยงผสมทอง semiprecious 3 surfaces (Inlay / onlay semiprecious, 3 surfaces) 9,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยงผสมทอง semiprecious tip cusp (Inlay / onlay semiprecious, tip cusp) 10,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยงผสมทอง high precious 1-2 surfaces (Inlay / onlay semiprecious, 1-2 surfaces) 9,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยงผสมทอง high precious 3 surfaces (Inlay / onlay semiprecious, 3 surfaces) 10,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อินเลย์ / ออนเลย์ โลหะเหวี่ยงผสมทอง high precious tip cusp (Inlay / onlay semiprecious, tip cusp) 12,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ทาวัสดุลดอาการเสียวฟัน (Apply desensitizing agent) 200
อุดฟันชั่วคราวเพื่อรอประเมินอาการ (Temporary filling) 200 (ต่อซี่ / per tooth)
Giko Smile

9,000 (ต่อชิ้น/ per piece)
ฟอกสีฟันขาว (Teeth whitening)
ฟอกสีฟันที่บ้าน รวมถาดและชุดน้ำยา (Home bleaching including customized tray and bleaching set) 3,500
ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ Zoom ( 1 hour Zoom teeth whitening) 7,500
ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ Zoom ร่วมกับฟอกสีฟันที่บ้าน รวมถาดและชุดน้ำยา
( 1 hour Zoom teeth whitening with home bleaching set) 9,000
ฟอกสีฟันไม่มีชีวิต (Non-vital bleaching) 3,000 (ต่อซี่ / per tooth)
น้ำยาฟอกสีฟัน (Home bleaching gel) 500 (ต่อหลอด / per tube)
ถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล (Customized home bleaching tray) 1,000 (ต่อชิ้น / per piece)
ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral surgery)
ถอนฟันแท้ธรรมดา (Permanent tooth extraction) 400 - 500 (ต่อซี่ / per tooth)
ถอนฟันแท้ ถอนยากเป็นพิเศษ (Permanent tooth extraction: difficult case) 600 - 800 (ต่อซี่ / per tooth)
ถอนฟันแท้ ร่วมกับการผ่าตัดและเย็บแผล (Permanent tooth extraction including surgical operation and suture) 900 - 1,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ผ่าฟันคุด (ขึ้นกับระดับความยาก) (Surgical removal of impacted or embeded tooth: depends on level of difficulty) 1,500 - 5,000 (ต่อซี่ / per tooth)
นอนกรน ข้อต่อขากรรไกร และความเจ็บปวดของใบหน้า (Snoring, TMD and Pain clinic)
การตรวจประเมินโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุ (TMJ, Oro-facial pain, Occlusion, and Snoring examination) 500
ฝึกบริหาร / ฝึกการเคลื่อนไหว ข้อต่อขากรรไกร (TMJ exercise) 300 - 500
เครื่องมือเฝือกสบฟัน รักษานอนกัดฟัน ชนิดอ่อน (Soft nightguard) 4,500 (ต่อชิ้น / per piece)
เครื่องมือเฝือกสบฟัน ชนิดแข็ง (Hard occlusal splint) 6,000 (ต่อชิ้น / per piece)
ฟันยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างเล่นกีฬา (Mouth guard) 2,500
เครื่องมือรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอน / เครื่องมือลดนอนกรน (Anti-obstructive sleep apnea / Anti-snoring device) 15,000 - 20,000
รักษารากฟัน (Root canal treatment)
รักษารากฟันหน้า (Root canal treatment: anterior tooth) 3,000-4,000 (ต่อซี่ / per tooth)
รักษารากฟันหลัง (Root canal treatment: posterior tooth) 4,000-7,000 (ต่อซี่ / per tooth)
กรณีเคสยาก เพิ่มจากราคาปกติ (Additional charge applied for complicated case) 500 - 1,000 (ต่อราก / per canal)
รักษาฉุกเฉินโดยการนำประสาทฟันติดเชื้อออกเพื่อบรรเทาอาการ (Emergency removal of infected pulp tissue) 800- 1,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric dentistry)
ขัดฟันและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ (Cleaning with prophy paste + topical fluoride) 500
เคลือบร่องฟันน้ำนม และฟันแท้ (Dental sealant: primary or permanent tooth) 300 - 500 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 1-3 ด้าน (1-3 surface amalgam filling: primary tooth) 400 - 700 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิทสีเหมือนฟัน 1-3 ด้าน (1-3 surface resin composite filling: primary tooth) 400 - 800 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันน้ำนมด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless steel crown/ SSC: primary tooth) 1,500 - 3,000 (ต่อซี่ / per tooth)
รักษารากฟันน้ำนม 1-3 ราก (Pulp treatment: primary tooth) 1,000 - 1,500 (ต่อซี่ / per tooth)
ถอนฟันน้ำนม (Extraction: primary tooth) 300 - 500 (ต่อซี่ / per tooth)
เครื่องมือกันฟันล้ม (Space maintainer) 1,500 - 3,000


ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
ตรวจและปรึกษาจัดฟัน (Examination and consultation) ฟรี
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย (Impression for study model) 800
จัดฟันติดแน่นแบบโลหะด้านนอก 35,000-50,000 *
จัดฟันติดแน่นแบบโลหะด้านนอกแบบใส 60,000-70,000 *
* แบ่งชำระครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ครั้งละ 7,000 ครั้งต่อไปครั้งละ 1,500   
จัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสจากญี่ปุ่น (GIKO AsoAligner) 6,000 (ต่อ 1 step / สัปดาห์)
จัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส (Invisalign) 120,000 - 150,000 **
**Invisalign 150,000 (พิมพ์ปาก 15,000 ดู 3D 120,000 รับเครื่องมือจ่ายที่เหลือครั้งละ 5,000 - 10,000 จนเสร็จ)
**Invisalign 120,000 (พิมพ์ปาก 15,000 ดู 3D 105,000 รับเครื่องมือไม่มีค่าใช้จ่าย จนเสร็จ)
การใช้หมุดเป็นหลักยึดในการจัดฟัน (Anchorage device with mini screw) 4,000 (ต่อตัว / per piece)
เครื่องมือคงสภาพหลังจัดฟัน (Retainer) 2,000 (ต่อชิ้น / per piece)
ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือ ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก ฟิล์มเอกซ์เรย์เพื่อการวินิจฉัย และการเตรียมช่องปากก่อนจัดฟัน
(Depend on type of system: price exclude impression for study model, x-ray, and full mouth preparation before treatment)
ทันตกรรมรากเทียม (Implants)
แม่แบบสำหรับฝังรากเทียม (Surgical template for implant)
รากเทียมรวมครอบฟัน (Dental implants including final prosthesis, Korea)
รากเทียมรวมครอบฟัน (Dental implants including final prosthesis, US)
45,000 - 50,000 (ต่อซี่ / per tooth)
60,000 - 75,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ปลูกกระดูก (Bone graft) 5,000 (ต่อตำแหน่ง / per site)
แผ่นเมมเบรน (Membrane) 4,000 (ต่อตำแหน่ง / per site)


ฟันปลอม (Prosthodontics)
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 1-2 ซี่ (Temporary plate 1-2 teeth) 1,500 - 2,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 3-5 ซี่ (Removable partial denture 3-5 teeth) 3,000 - 5,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 6-10 ซี่ (Removable partial denture 6-10 teeth) 5,000 - 7,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ใส่ฟัน 1-2 ซี่ (Removable partial denture with metal framework, 1-2 teeth) 7,000 - 8,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ใส่ฟัน 3-5 ซี่ (Removable partial denture with metal framework, 3-5 teeth) 9,000 - 10,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ใส่ฟัน 6-10 ซี่ (Removable partial denture with metal framework, 6-10 teeth) 10,000 - 15,000
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 1 ชิ้น (Complete denture: per arch) 9,000 - 10,000
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น (Complete denture: upper and lower arch) 15,000 - 18,000
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ (Complete denture with metal framework) เพิ่มชิ้นละ 5,000 (add per piece)
ซ่อมฐานฟันปลอม / เติมฟันเพิ่ม (Repair of denture) 500 - 1,000
เสริมฐานฟันปลอมด้วยวัสดุชนิดนุ่ม (Reline denture with tissue conditioner) 1,000
ฟันปลอมติดแน่น
ครอบฟันโลหะ palladium base ฟันหน้า ฟันกรามน้อย (Anterior, premolar palladium crown) 10,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันโลหะ palladium base ฟันกราม (Molar palladium crown) 10,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันโลหะ semiprecious ฟันหน้า ฟันกรามน้อย (Anterior, premolar semiprecious crown) 13,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันโลหะ semiprecious ฟันกราม (Molar semiprecious crown) 13,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันโลหะ precious ฟันหน้า ฟันกรามน้อย (Anterior, premolar precious crown) 18,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันโลหะ precious ฟันกราม (Molar precious crown) 18,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันเซรามิก ฟันหน้า (Anterior all ceramic crown)
ครอบฟันเซรามิก ฟันหน้า  E-max (Anterior all ceramic crown, E-max)
12,000 (ต่อซี่ / per tooth)
13,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันเซรามิก ฟันกรามน้อย (Premolar all ceramic crown) 12,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ครอบฟันเซรามิก ฟันกราม (Molar all ceramic crown)
ครอบฟันเซรามิก ฟันกราม Zirconia (Molar all ceramic crown, Zirconia)
14,000 (ต่อซี่ / per tooth)
15,000 (ต่อซี่ / per tooth)
อุดเสริมแกนฟัน (Core build up without post) 1,500
เดือยฟันสำเร็จรูปร่วมกับอุดเสริมแกนฟัน (Prefabricated post with core build up) 3,500 (ต่อชิ้น / per piece)
เดือยฟันเซรามิกร่วมกับอุดเสริมแกนฟัน (Ceramic post with core build up) 3,500 (ต่อชิ้น / per piece)
เดือยฟันโลหะ (Cast post, base metal)
เดือยฟันโลหะ palladium (Cast post, palladium base)
3,000 (ต่อชิ้น / per piece)
4,000 (ต่อชิ้น / per piece)
รื้อเดือยฟัน ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน (Removal of previous post, crown or bridge) 1,000 (ต่อซี่ / per tooth)
ใส่ซีเมนต์ยึดครอบฟัน / สะพานฟัน กรณีทำมาจากที่อื่น (Cementation of crown /bridge, from other clinic) 500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์
 

อัตราค่าบริการรักษาด้านล่างเป็นราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

อัตราค่าบริการรักษาโดยละเอียดจะเป็นไปตามการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ปรากฏ ดังนั้นจึงอาจแตกต่างไปในผู้ป่วยแต่ละราย

ท่านสามารถปรึกษาสุขภาพช่องปาก รวมถึงสอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการรักษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามวันและเวลาที่คลินิกเปิดทำการ